Научни звена

ТЕОРИЯ (Т)

Теоретичен отдел (ТО)

проф. дфн Хассан Шамати
Tel.: (+359 2) 979 5778
E-mail: chamati@issp.bas.bg
ФУНКЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ И НАНОСТРУКТУРИ (ФМНС)

Физика на материалите и ниските температури (ЕФВ)
Криoгенни технологии (КТ)
Физични проблеми на микроелектрониката (ФПМЕ)
Акустоелектроника (АЕ)
Биосъвместими материали (БсМ)
Нанотехнологичен център (НЦ)

проф. дфн Албена Паскалева
Tel.: (+359 2) 979 5718
E-mail: paskaleva@issp.bas.bg
НАНОФИЗИКА (НФ)

Фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници (ФОЯШП)

проф. дфн Диана Нешева
Tel.: (+359 2) 979 5686
E-mail: nesheva@issp.bas.bg
ФИЗИКА НА МЕКАТА МАТЕРИЯ (ФММ)

Течни кристали (ТК)
Биомолекулни слоеве (БмС)

проф. дфн Изак Бивас
Tel.: (+359 2) 875 80 61
E-mail: bivas@issp.bas.bg
ФИЗИЧЕСКА ОПТИКА И ОПТИЧНИ МЕТОДИ (ФООМ)

Оптика и спектроскопия (ОС)

Доц. д-р Тихомир Тенев
Tel.: (+359 2) 979 5722
E-mail: tenev@issp.bas.bg
ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ФИЗИКА НА АТОМИТЕ, МОЛЕКУЛИТЕ И ПЛАЗМАТА (ЛФФАМП)

Атомна спектроскопия (АС)
Лазери с метални пари (ЛМП)
Оптична работилница (ОР)
Стъклодувна работилница (СР)

проф. дфн Кирил Благоев
Tel.: (+359 2) 9795 790
E-mail: kblagoev@issp.bas.bg