Научни звена

ТЕОРИЯ

Теоретичен отдел

проф. дфн Хассан Шамати
Tel.: (+359 2) 979 5778
E-mail: chamati@issp.bas.bg
ФУНКЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ И НАНОСТРУКТУРИ

Физика на материалите и ниските температури
Физични проблеми на микроелектрониката
Акустоелектроника

проф. дфн Албена Паскалева
Tel.: (+359 2) 979 5718
E-mail: paskaleva@issp.bas.bg
НАНОФИЗИКА

Фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници

доц. д-р Ирина Бинева
Tel.:
E-mail: irka@issp.bas.bg
ФИЗИКА НА МЕКАТА МАТЕРИЯ

Течни кристали и биомолекулни слоеве

доц. д-р Виктория Виткова
Tel.: (+359 2) 979 5825
E-mail: victoria@issp.bas.bg
ФИЗИЧЕСКА ОПТИКА И ОПТИЧНИ МЕТОДИ

Оптика и спектроскопия

доц. д-р Тихомир Тенев
Tel.: (+359 2) 979 5722
E-mail: tenev@issp.bas.bg
ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ФИЗИКА НА АТОМИТЕ, МОЛЕКУЛИТЕ И ПЛАЗМАТА

Атомна спектроскопия
Лазери с метални пари

доц. д-р Валентин Михайлов
Tel.: (+359 2) 9795 790
E-mail: valentin@issp.bas.bg