Атомна спектроскопия

Научни области
Атомни константи в частност радиационния живота на възбудените атомни и йонни състояния; вероятности за преход и други свойства на атомните спектри. Квантоват оптика – експерименти и теория, охлаждне на Rb атоми (МОТ). Процеси в ниско-температурна плазма от различни източници, включително лазерно подпомагана плазма, Аналитична прилагане на лазерно индуцирана плазма (LIBS) за археологически обекти.

Ръководител:
доц. д-р Валентин Иванов Михайлов

Членове:
проф. дфн Кирил Борисов Благоев
доц. д-р Емилия Стоянова Димова
доц. д-р Маргарита Стоилова Стефанова
доц. д-р Боян Тонев Торосов
доц. д-р Галина Великова Малчева
гл. ас. д-р Василка Кунчева Стефлекова
ас. Христина Стефанова Христова

Докторанти:
физ. Вани Атанасова Танкова

Асоциирани членове:
проф. дфн Ренна Дюлгерова

url: http://atomic-spectroscopy.info