Специализирани звена

Отдел инновации Доц. д-р Денчо Спасов
Тел.: (+359 2) 77 92 17
E-mail: dspassov@issp.bas.bg

Център за изследване
на физични свойства на материали, повърхности и структури
Гл. ас. д-р К. Бучков
Tel.: (+359 2) 974 6265
E-mail: kbuchkov@issp.bas.bg
Електромагнитни сензори доц. д-р Огнян Иванов
Tel.: (+359 2) 979 5777
E-mail: ogi@issp.bas.bg