Профил на купувача

Профил на купувача

Пазарни Консултации по чл. 44 от ЗОП

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии”.

Пазарна консултация


Пазарни Консултации по чл. 44 от ЗОП

Покана за пазарна консултация

Покана изх. № 955 / 17.10.2019 г. до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обособена позиция “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно”, част от обществена поръчка на ИФТТ-БАН за доставка на измервателна апаратура.

Публикувано на 17.10.2019 г.


Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

ДОКЛАД по чл. 21, ал. 2 от ЗОП и чл. 98, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020″

Публикувано на 25.07.2019 г.


Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Във връзка с подготовката на документация за обявяване на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН”, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков” към Българска академия на науките (ИФТТ – БАН), БУЛСТАТ код 000662025, Възложител на обществената поръчка, е наел като външни експерти за подготовка на тръжната документация следните физически лица:

  • инж. Ивайло Петров – външен експерт, специалист по обществени поръчки, основна месторабота: Българска академия на науките. Нает по граждански договор, сключен на 22.04.2019 г.
  • Архитект Лидия Лазарова, основна месторабота: „Язовири и съоръжения” ЕООД. Архитект на целия проект.

Изготвил и публикувал: ИФТТ-БАН.

гр. София, 25.04.2019 г.

Публикувано на 30.04.2019 г. в 12 часа

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за външни лица, участвали в подготовката на документацията за обявяване на обществена поръчка за проектиране и строителство по ЗОП с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН – 19.03.2019 г.”.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за външни лица, участвали в подготовката на документацията за обявяване на обществена поръчка за проектиране и строителство по ЗОП с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН”.

Във връзка с прилагането на чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) съобщаваме, че съгласно договор от 30.01.2019 г., сключен между възложителя Институт по физика на твърдото тяло „акад. Георги Наджаков“ към Българска академия на науките (ИФТТ – БАН) и изпълнителя „ЛЕБО ИЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 831239209, представлявано от управителя инж. Божидар …… Лесновски, проектантски екип в състав: част Архитектурна арх. Данчо …… Данчев, част Конструктивна инж. Божидар ……. Лесновски и инж. Данаил …… Христов, част Електро инж. Валери ……. Шиваров, част ВиК инж. Йоанна ….. Вълчева, част ОВиК инж. Цветанка ….. Коларова-Кирова и част Геодезия инж. Христо …… Божинов, изпълнителят е извършил предпроектно проучване и е изготвил Количествено стойностна сметка, чертеж и Обяснителна записка, необходими за изготвяне на документацията за обявяване на обществената поръчка посочена по-горе. Месторабота на всички проектанти от проектантския екип: „ЛЕБО ИЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Полученият от възложителя резултат е изготвена Количествено стойностна сметка, Обяснителна записка и чертеж за обявяване на обществена поръчка за проектиране и строителство по ЗОП с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН”. Полученият от възложителя резултат е на разположение при Възложителя – ИФТТ БАН, гр. София, бул. Цариградско шосе № 72. Лице за контакт: пом. директор Даниел Илиев тел. 0894477665.

Забележка: Презимената на лицата участвали в изготвянето на документацията по цитираната по-горе обществена поръчка са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Изготвил: ИФТТ-БАН.

гр. София, 19.03.2019 г.

Публикувано на 19.03.2019 г. в 15 часа 44 мн.


Към старата версия на страницата


Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 13.01.2020.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 25.05.2015.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 01.10.2014.