Public Procurement

Профил на купувача

Пазарни Консултации по чл. 44 от ЗОП

Покана за пазарна консултация

Покана изх. № 955 / 17.10.2019 г. до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обособена позиция “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно”, част от обществена поръчка на ИФТТ-БАН за доставка на измервателна апаратура.

Публикувано на 17.10.2019 г.

Към старата версия на страницата
__________________________________________________________________________________

Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 13.01.2020.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 25.05.2015.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 01.10.2014.