Public Procurement

Профил на купувача

Номер Дата Заглавие Вид Статус
45 12-06-2020 Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: «Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии" Обществена поръчка Отворена
44 11-06-2020 Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: «Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя преносими компютри за нуждите на ИФТТ-БАН» по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020". Обществена поръчка Отворена
43 05-06-2020 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват на действие от -150 оС до 1600 оС в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии". Обществена поръчка Отворена
42 05-05-2020 Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: “Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФТТ-БАН” Обществена поръчка Отворена
41 03-04-2020 Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло". Обществена поръчка Отворена
40 14-02-2020 Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 3D оптичен конфокален микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване"​ Обществена поръчка Отворена

Пазарни Консултации по чл. 44 от ЗОП

Покана за пазарна консултация

Покана изх. № 955 / 17.10.2019 г. до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обособена позиция “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно”, част от обществена поръчка на ИФТТ-БАН за доставка на измервателна апаратура.

Публикувано на 17.10.2019 г.

Към старата версия на страницата
__________________________________________________________________________________

Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 13.01.2020.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 25.05.2015.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 01.10.2014.