Теоретичен отдел

Научни области

Теория на кондензираната материя, статистическа физика, магнетизъм, нелинейни явления

Ръководител: проф. дфн Хассан Шамати

Членове:
проф. дфн Пламен Христов Иванов
доц. дфн Елка Радославова Коручева
доц. д-р Радостина Стефанова Камбурова
доц. д-р Диана Владимирова Шопова
гл. ас. д-р Александър Александров Донков
гл.ас. д-р Мирослав Пламенов Георгиев
гл. ас. д-р Христо Светленов Тончев
физик Василий Васковски
Физик Костадин Георгиев Гаминчев

Докторанти:

Асоциирани членове:
доц. д-р Марина Тодорова Приматарова

url: http://theory.issp.bas.bgд-р