Теоретичен отдел

 

Научни области Теория на кондензираната материя, статистическа физика, магнетизъм, нелинейни явления Ръководител: проф. дфн Хассан Шамати Членове: проф. дфн Недко Борисов Иванов проф. дфн Пламен Христов Иванов доц. дфн Елка Радославова Коручева доц. д-р Златинка Иванова Димитрова-Витанова доц. д-р Радостина Стефанова Камбурова доц. д-р Диана Владимирова Шопова гл. ас. д-р Александър Александров Донков гл. ас. д-р Явор Янков Бораджиев гл. ас. д-р Станислав Красимиров Върбев ас. Христо Светленов Тончев Физик Костадин Георгиев Гаминчев ас. Мирослав Пламенов Георгиев Докторанти:Асоциирани членове: проф. дфн Анна Георгиева доц. д-р Марина Тодорова Приматарова url: http://theory.issp.bas.bg