Теоретичен отдел

Научни области

Теория на кондензираната материя, статистическа физика, магнетизъм, нелинейни явления

Ръководител: проф. дфн Хассан Шамати

Членове:
проф. дфн Недко Борисов Иванов
проф. дфн Пламен Христов Иванов
доц. дфн Елка Радославова Коручева
доц. д-р Златинка Иванова Димитрова-Витанова
доц. д-р Радостина Стефанова Камбурова
доц. д-р Диана Владимирова Шопова
гл. ас. д-р Александър Александров Донков
гл. ас. д-р Явор Янков Бораджиев
гл. ас. д-р Станислав Красимиров Върбев
физик. д-р Христо Светленов Тончев
Физик Костадин Георгиев Гаминчев
ас. Мирослав Пламенов Георгиев

Докторанти:

Асоциирани членове:
доц. д-р Марина Тодорова Приматарова

url: http://theory.issp.bas.bg