Фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници

Научни области:
Наноструктурирани тънки слоеве, съдържащи наноразмерни полупроводници – тънки слоеве, многослойни стуктури с изкуствена периодичност, композитни слоеве; Халкогенидни стъкла и аморфни тънки слоеве, термоиндуцирани и фотоиндуцирани явления; Приложения в електрониката, оптоелектрониката и сензориката

Ръководител:
проф. дфн Дианка Димитрова Нешева-Славова

Членове:
доц. д-р Зелма Моис Леви
доц. д-р Ирина Елкова Бинева
доц. д-р Пенка Танова Терзийска
гл. ас. д-р Теменуга Красимирова Христова-Василева
ас. Валери Красимиров Джурков
ас. Радка Делчева Гегова-Джуркова
физик Силвия Димитрова Бакалова-Хаджикръстева
технолог Емилия Димитрова Захаринчева

Докторанти:

Почетни членове на ИФТТ:
проф. дфн Елена Миронова Фархи-Ватева
доц. Крум Михайлов Коленцов

Асоциирани членове на ИФТТ:
проф. дфн Соня Касчиева
проф. дфн Сашка Александрова
доц. д-р Анна Секереш
доц. д-р Зоя Гаврилова Иванова
доц. д-р Стефан Константинов Балабанов
доц. д-р Симеон Симеонов

url: http://popwgs.issp.bas.bg