Профил на купувача

Номер: 41
Дата: 03-04-2020
Статус: Възложена
АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830313139

Обществена поръчка

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло".

В изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020".

Допълнителна информация