Научни степени

Текущи процедури

Длъжност Обява Направление Специалност Кандидати
Доктор на науките „Флексоелектричество на нематични течнокристални системи“ 4.1. „Физически науки“ „Физика на кондензираната материя“ доц. д-р Йордан Георгиев Маринов


Архив

Процедура за Образователна и научна степен "Доктор"
Обява Направление Специалност Кандидати
„Моделиране на процеси в нискотемпературна плазма в кухокатоден разряд“ 4.1. „Физически науки“ „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“ Данка Александрова Йорданова, редовен докторант
„Лазерно индуцирана плазма за изследване на археологически артефакти“ 4.1. „Физически науки” „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“ Вани Атанасова Танкова, редовен докторант
„Квантови ефекти в наномагнитни спинови системи“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя“ Мирослав Пламенов Георгиев, редовен докторант
„Развитие на флексоелектрооптична виско-еластична спектроскопия за изследване на нематични течнокристални слоеве и капки“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя“ Лидия Тодорова Попова, докторант на самостоятелна подготовка
„Изследване на материали с приложение в ортодонтията“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя“ Ивана Илиевска, редовен докторант
„ТЕЧНОКРИСТАЛНИ СВОЙСТВА НА МОДЕЛНИ ЛИПИДНИ МЕМБРАНИ И НА ДЕФЕКТИТЕ В ТЯХ: Влияние на липидния състав и водната среда върху еластичността, ръбната енергия и електричния капацитет“ 4.3. „Биологически науки” „Биофизика” Деница Миткова Бранкова, редовен докторант
„Приложение на йонната имплантация за нано-размерен електрически запис на информация в диамантено- подобен въглерод“ 4.1. „Физически науки” „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ Максим Кирилов Сандулов, редовен докторант
„Наноразмерен оптически запис на информация в диамантено подобен въглерод чрез фокусирана йонна имплантация“ 4.1. „Физически науки” „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ Мария Димитрова Берова, редовен докторант
„Приложение на лазер с пари на меден бромид за реставрация на паметници на културното наследство“ 4.1. „Физически науки” „Физика на вълновите процеси“ Виктория Тодорова Атанасова, редовен докторант
„Израстване и изследване на физични свойства на сложнооксидни кристали в системите Pb-Mn-Ni-O, Pb-Mn-Ni-Ti-O и Cu-B-O“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя“ Вихрен Трифонов Томов, докторант на самостоятелна подготовка
„Получаване и изследване на нано-композитни полимерни слоеве: нови материали с приложение в медицината“ 4.1. „Физически науки” „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя” Тодор Атанасов Хиков, докторант на самостоятелна подготовка
„Комбиниран плазмен източник за емисионна спектроскопия: лазерно-индуцирана плазма в разряд в кух катод“ 4.1. „Физически науки” „Физика на вълновите процеси” Стефан Илиев Каратодоров, редовен докторант
„Динамика и стабилност на солитони в дискретни системи“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя” Радостина Стефанова Камбурова, докторант на самостоятелна подготвка
„Ранни проучвания по физика на кондензираната материя в България (1889 – 1945“ 4.1. „Физически науки” „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” Ганка Стоева Камишева, докторант на самостоятелна подготовка
„2D числено моделиране на газовата температура в наносекунден импулсен надлъжен He-SrBr2 разряд за мощен стронциев лазер“ 4.1. „Физически науки” „Физика на вълновите процеси” Нина Кънчева Колева, редовен докторант
„Влакнестооптични компоненти на базата на взаимодействие със затихващото поле на вълноводни моди“ 4.1. „Физически науки” „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” Елка Иванова Караколева, докторант на самостоятелна подготовка
„Модифициран субпикосекунден z-scan метод за определяне на нелинейните параметри на нови многокомпонентни стъкловидни матрици“ 4.1. „Физически науки” „Физика на вълновите процеси” Георги Петков Янков, редовен докторант
„Електрофизични изследвания на тънки слоеве SiO2 израстнати върху поликристален силиций и на полиметилметакрилат, обработени с йонна имплантация за приложение в широкоплощната микроелек-троника“ 4.1. „Физически науки” „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” Цветан Емилов Иванов, докторант на самостоятелна подготовка
„Силициеви наночастици в слоеве от силициев оксид за приложение в енергонезависими памети и детектори на гама лъчение“ 4.1. „Физически науки” „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” Емил Божилов Манолов, докторант на самостоятелна подготовка
„Оптични и електрооптични характеристики на димерни течни кристали в чисто и нанокомпозитно състояние“ 4.1. „Физически науки” „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” Харитюн Маркар Нарадикян, докторант на самостоятелна подготовка
„Екометрични подходи при изследване на обекти от околната среда“ 4.1. „Физически науки” „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя” Петя Димитрова Папазова, задочен докторант
„Термочувствителност и оптимизация на акустични сензори, зползващи полимерни и свръх хидрофобни слоеве“ 4.1. „Физически науки” „Физика на вълновите процеси” Карекин Дикран Есмерян, редовен докторант
„Определяне на основните газоразрядни параметри на мощен He-SrBr2 лазер” 4.1. „Физически науки” „Физика на вълновите процеси” Стефка Иванова Славеева, редовен докторант
„Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BCO“ „Физически науки“ „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ Кръстьо Милчев Бучков, редовен докторант
„Статистическо изследване на изходните характеристики на CuBr лазер“ 4.1. „Физически науки“ „Физика на вълновите процеси“ Николай Петров Денев, задочен докторант
„Получаване и изследване на Roebel кабели от покрити свръхпроводници“ 4.1. „Физически науки“ „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ Станимира Димитрова Терзиева, докторант на самостоятелна подготовка
„Синтез, магнитни и повърхностни свойства на нанокристални лантанидни моноалуминати“ 4.1. „Физически науки“ „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ Димитър Николаев Петров, задочен докторант
„Оптична и магнито - галванична диагностика на плазмата в тлеещ разряд“ 4.1. „Физически науки“ „Физика на атомите и молекулите“ Василка Кунчева Стефлекова, редовен докторант
Процедура за Образователна и научна степен "Доктор на науките"
Обява Направление Специалност Кандидати
„Изучаване на биосъвместими и биологични материали: могат ли да бъдат повлияни от външни фактори?“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя” доц. д-р Емилия Валентинова Печева
„Сравнително изследване на купрати и желязо базирани свръхпроводници“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя“ доц. д-р Елена Кръстева Назърова
„Електрически активни дефекти и процеси на захват в high-k диелектрици за микро- и наноелектронни приложения“ 4.1. „Физически науки” „Физика на кондензираната материя“ доц. д-р Албена Паскалева Дончева
„Методики за развитие на лазери с пари на метални халогениди с подобрени изходни характеристики“ 4.1. „Физически науки” „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси” доц. д-р Илийчо Петков Илиев