Научни степени

Научни степени >

Процедура за Образователна и научна степен "Доктор"

Направление: 4.1. „Физически науки“
Специалност: „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“

„Моделиране на процеси в нискотемпературна плазма в кухокатоден разряд“


Публична защита на 20.05.2020 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ - БАН

Кандидати

  • Данка Александрова Йорданова, редовен докторант (автореферат)

Научно жури

Вътрешни членове
  • проф. дфн Хассан Шамати, ИФТТ – БАН (рецензия)
  • доц. д-р Маргарита Георгиева Грозева, ИФТТ – БАН (становище)
  • доц. д-р Валентин Иванов Михайлов, ИФТТ - БАН (резервен член)
Външни членове
  • акад. дфн Никола Василев Съботинов (становище)
  • доц. д-р Живко Господинов Кисьовски, ФзФ - СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
  • доц. д-р Станимир Тодоров Колев, ФзФ - СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия)
  • проф. дфн Николай Недялков Недялков, ИЕ – БАН (резервен член)