Обновяване на технологично оборудванe и апаратура за иновативни научно-приложни разработки на многослойни оптични структури

header_image

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007 – 2013
Приоритетна ос 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности
Област на въздействие 1.2: Подкрепа на про-иновативната инфраструктура
Операция 1.2.2: Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни изследвания

Идентификационен номер на договора: BG161PO003-1.2.04-0027-С0001

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
“Обновяване на технологично оборудванe и апаратура за иновативни научно-приложни
разработки на многослойни оптични структури”

Бенефициент: Институт по физика на твърдото тяло “акад.Г.Наджаков” – БАН, София

Продължителност на проекта: 18 месеца