Академични длъжности

Обяви

Професор

Доцент

ДВ бр. 41 от 18.05.2018 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Физика на материалите и ниските температури”

Кандидати: гл. ас. д-р Кръстьо Милчев Бучков

ДВ бр. 20 от 06.03.2018 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Физични проблеми на микроелектрониката”

Кандидати: гл. ас. д-р Цветан Емилов Иванов

Главен асистент  

ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Физика на материалите и ниските температури”

Кандидати: д-р Вихрен Трифонов Томов

Текущи процедури

Архив

Професор

ДВ бр. 64 от 16.08.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”) срок от три месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Микроелектроника“

Кандидати: доц. дфн Албена Паскалева Дончева

Доцент

ДВ бр. 40 от 19.05.2017 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници“

Кандидати: гл. ас. д-р Теменуга Красимирова Христова-Василева

ДВ бр. 64 от 16.08.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на направление „Нискотемпературна физика”

Кандидати: гл. ас. д-р Благой Спасов Благоев

ДВ бр. 64 от 16.08.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на направление „Нанофизика“

Кандидати: гл. ас. д-р Пенка Танова Терзийска

ДВ бр. 64 от 16.08.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Лазери с метални пари“

Кандидати: гл. ас. д-р Екатерина Иванова Йорданова-Стоилова

ДВ бр. 36 от 13.05.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”)

Кандидати: гл.ас. д-р Емил Божилов Манолов

Главен асистент>

ДВ бр. 57 от 14.07.2017 г. г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Атомна спектроскопия“

Кандидати: ас. д-р Христина Стефанова Христова

ДВ бр. 57 от 14.07.2017 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Лазери с метални пари“

Кандидати: д-р Стефан Илиев Каратодоров

ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Акустоелектроника“

Кандидати: ас. д-р Карекин Дикран Есмерян

ДВ бр. 64 от 16.08.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси”) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на лаборатория „Лазери с метални пари“

Кандидати: ас. д-р Георги Петков Янков

ДВ бр. 82 от 18.10.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя“) срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на „Теоретичен отдел“

Кандидати: ас. д-р Станислав Красимиров Върбев направление 4.1. „Физически науки” (специалност „Физика на кондензираната материя”)

ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г. направление 4.1. „Физически науки” (специалност “Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“)

Кандидати: Явор Янков Бораджиев –>