Академични длъжности

Академични длъжности >

Конкурс за академична длъжност "Асистент"

Дата: 22-08-2021
Направление: 4.1. "Физически науки"
Специалност: „Физика на кондензираната материя“

Обявление

Институтът по физика на твърдото тяло - БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност „Асистент“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория „Акустоелектроника“ към направление „Функционални материали и наноструктури“ със срок един месец от публикуването на страницата на ИФТТ-БАН.

 

Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователната и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

 

Справки и документи – в деловодството на Института – 1784, София, бул. Цариградско шосе № 72, Централна сграда на ИФТТ, стая 215, тел. 02/8773492.
Научно жури

Вътрешни членове
  • проф. дфн Албена Паскалева Дончева
  • доц. д-р Карекин Дикран Есмерян
  • доц. д-р Екатерина Иванова Радева