Bulgarian English
Home
Physicists
Documents
Apparatuses
Books
Photos
Exhibitions
References
Symposium
Donors
Links
News
Video
Services


Institute of Solid State Physics

Created: 2004
Updated: 07.03.2014

DOCUMENTSGeorgi Nadjakov

Milko Borissov


Emil Nadjakov

Dimitar Stoyanov


Razum Andrejchin

Jordanka Pacheva

Konstantin Stamenov

Alexander Vavrek

Assene Datsev Christo J. Christov Jordan Kasabov Pavel Markov

Evgeniy Leyarovski Nikolay Pashov Petko Kamadjiev Antonina Peeva

Josif Rangelov Alexander Manov Todor Kehlibarov Ivanka Savatinova


Alexander Malinovski Leuben Mashev Vladimir Kussev Petar Raychev Georgi Beshkov